1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
De 7 Temarammer11/12-11 16:21

tema1

Tema 1 - Læring og faglig udvikling

På Skansevejens skole arbejder skolens pædagogiske personale på at udvikle fagligt og socialt kompetente elever, der efter endt skolegang er parat til at gå ud i livet og tage fat på en ungdomsuddannelse.

Skansevejens skole vil gerne være en skole for alle, hvor læring sker i et kreativt, positivt og varmt miljø – et godt sted at være for at lære.

 

tema2

Tema 2 – Alsidig udvikling

På Skansevejens Skole har vi det syn, at vi fødes med mange forskellige potentialer, der er grundlaget for udviklingen af mange forskellige kompetencer. Det betyder, at vi har fokus på den enkeltes sociale, fysiske, emotionelle og faglige styrkesider.

Vi arbejder for, at eleverne udvikler selvværd og handlekompetence, så de kan tage beslutninger og ansvar for egne handlinger som livsduelige, hele mennesker i livets mangfoldige situationer.

 

temq3

Tema 3 – Sundhed og trivsel

På Skansevejens Skole udspringer vores forståelse af sundhed i det brede sundhedsbegreb og den demokratiske sundhedsundervisning. Vores mål er at skabe rum for, at denne forståelse kan efterleves i konkrete handlinger og tiltag.

Vi ønsker at skabe handlekompetence hos den enkelte for derigennem at lægge grunden til et sundt liv. Det er derfor centralt, at individet er direkte involveret i sin egen dannelsesproces.

 

tema3Tema

4 – Særlig indsats

Skansevejen skole vil gerne være en skole, hvor de voksne i holdning og handling respekterer barnets ret som individuelt og socialt menneske. Det enkelte barn skal opleve at blive mødt og at være, der hvor det er, og at udvikle og lære dertil, hvor det kan.

 

tema5

Tema 5 – Skole-hjem-samarbejdet

På Skansevejens Skole er skole-hjem-samarbejdet gennem hele skoleforløbet baseret på en høj grad af åbenhed, dialog, information og forpligtethed.

 

tema6

Tema 6 – Ledelse og medarbejdere 

Skansevejens skole er kendetegnet ved en skole, der i ord og handling arbejder ud fra en systemteoretisk grundholdning og med en anerkendende tilgang til børn, unge og voksne.

Vi er kendetegnet ved en dynamisk skole med engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der er under stadig udvikling.

 

tema7

Tema 7 – De fysiske rammer

Vi bruger de fysiske rum til at afspejle det pædagogiske arbejde. Vi bruger skolens faciliteter fleksibelt i undervisning og fritid.

 

 temaslut

 
Undersider