1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Målsætning og værdigrundlag6/12-11 21:59

dans

 

Skolens målsætning og værdigrundlag blev lavet i 98/99. Det bliver jævnligt taget op i de enkelte team med henblik på at sætte fokus på værdierne og implementere dem i praksis. Således mener vi at have vort værdigrundlag i baghovedet hele tiden, både i vort teamsamarbejde, i vor undervisning samt i skole-hjem samarbejdet.

 

Skansevejens Skole vil gerne være en glad skole.

Vi ønsker at være stedet, hvor læring sker i et

kreativt, positivt og varmt miljø

- et godt sted at være for at lære.

 

Vores skole er en skole for alle børn.

 

I det daglige arbejde lægger vi vægt på

ligeværd,

ansvarlighed

og demokrati.

 

Vi vil gerne være en skole,

hvor samværet bygger på troværdighed,

og hvor der er grobund for nære og varme kontakter

mellem børn indbyrdes og mellem børn og voksne

- et sted med social forståelse og omsorg.

 

Vores hensigt er at være en skole,

hvor elevernes selvværd og handlekompetencer udvikles,

hvor der er arbejdsglæde og engagement,

og hvor den enkelte tager

medansvar for egen læring og udvikling.

 

Vi lægger op til et forpligtende samarbejde,

der er præget af dialog, åbenhed og gensidig tillid.

Vi vil sammen med børn og forældre arbejde for,

at skolen er et rart sted at være for både små og store,

svage og stærke.

 

Vi vil styrke kvaliteten i vores arbejde

og mener, at kvalitet i skolearbejdet bygger på

faglighed, pædagogik og menneskelighed.

 

 

cowboys stjerne mønster indianere

 

 

Ligeværd

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på ligeværd.

Ved ligeværd forstår vi, at alle er lige værdifulde uanset kulturel eller social baggrund.

Det betyder bl.a., at vi:

 • viser respekt for den enkelte og for fællesskabet
 • accepterer hinandens stærke og svage sider
 • gør noget i fællesskab, så vi har mulighed for at se hinandens værdifulde egenskaber

 

Ansvarlighed

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på ansvarlighed.

Ved ansvarlighed forstår vi at forpligte sig over for sig selv og andre, at tage konsekvensen af sine

handlinger og at erkende sit ansvar.

Det betyder bl.a., at vi:

 • lever op til indgåede aftaler
 • passer på miljøet
 • tager hånd om både stærke og svage
 • arbejder målrettet med de sociale kompetencer

 

Demokrati

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på demokrati.

Ved demokrati forstår vi, at alle kan komme til orde og bliver taget alvorligt og således får mulighed for at få medindflydelse på skolens hverdag og fællesskab.

Det betyder bl.a., at vi:

 • uddelegerer ansvarsområder
 • inddrager børn og unge i planlægningen af undervisning og aktiviteter
 • prioriterer elevråds- og klasseforældrerådsarbejdet og giver børn og unge medindflydelse

 

Troværdighed

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på troværdighed.

Ved troværdighed forstår vi, at man kan regne med det, vi siger til hinanden, og at vi handler ud fra det.

Det betyder bl.a., at:

 • fælles beslutninger formuleres og formidles klart
 • vi lever op til indgåede aftaler
 • vi handler på et ansvarligt grundlag
 • vi er konsekvente i vores handlinger

 

Social forståelse og samarbejdsevne

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på social forståelse og samarbejdsevne.

Ved social forståelse forstår vi respekt for menneskers forskellighed, som f.eks. køn, alder, social

baggrund, hudfarve, religion og kultur.

Det betyder bl.a., at vi:

 • viser vores holdninger
 • tager udgangspunkt i børnekonventionen
 • bruger samtale og aktiv lytning som konfliktløsning

 

På Skansevejens Skole vil vi styrke samarbejdsevnen.

Det betyder bl.a., at vi:

 • giver børn og unge medansvar
 • har tæt og smidig kontakt mellem DUS, skole og forældre
 • giver forældrene mulighed for at få indflydelse på skole-hjem-samarbejdets indhold

 

Selvværd

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på selvværdsfølelse.

Ved selvværd forstår vi følelsen af at være god nok, som den person man er, og at man oplever at være værdifuld.

Det betyder bl.a., at vi:

 • lægger vægt på undervisningsdifferentieringen
 • giver muligheder for positive oplevelser
 • holder af vores børn og unge for, hvad de er og ikke for, hvad de kan eller ikke kan

 

Handlekompetence

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på børns og unges handlekompetence.

Ved handlekompetence forstår vi evnen og viljen til at handle i livets mangfoldige situationer.

Det betyder bl.a., at vi:

 • arbejder med færdigheder, kundskaber, grundlæggende viden og almen dannelse
 • vil udvikle børn og unges selvværdsfølelse
 • vil styrke modet til at tage beslutninger og ansvar for egne handlinger

 

Åbenhed og gensidig tillid

På Skansevejens Skole lægger vi vægt på åbenhed og gensidig tillid.

Ved åbenhed forstår vi modtagelighed, fleksibilitet, imødekommenhed, refleksion og ærlighed.

Gensidig tillid er en forudsætning for åbenhed. Ved gensidig tillid forstår vi loyalitet og troværdighed i ord og handling.

Det betyder bl.a., at vi:

 • synliggør mål og midler
 • har et højt informationsniveau
 • har tid til refleksion
 • giver børn og unge medindflydelse

 

Selvstændighed, kritisk stillingtagen og bevidsthed om eget værdigrundlag er centrale begreber i vores arbejde med børn og unge.

 

 

venner soldater dukker i stol

 

 

 
Undersider
 • Ingen undersider.