1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Pædagogisk It4/12-11 17:20
alsidig udvikling4 laering og faglig udvikling 2 indsatsområder

 

It og multimedier anvendes i vid udstrækning af elever, pædagogisk personale og forældre i hverdagen såvel i skole og arbejdsøjemed som i fritiden. Det er derfor vigtigt, at vi som skole forholder os til, på hvilken måde og i hvilket omfang vi anvender it og medier i vores interne og eksterne kommunikation og i vores praksis (forberedelse, afvikling og evaluering).

En vigtig opgave for det pædagogiske personale i samarbejde med forældrene er, at gøre eleverne til kompetente, ansvarsbevidste og fornuftige brugere af it- og medier.

 

Mål

 • At it og medier anvendes i undervisningen i alle fag og på alle niveauer.
 • At alle årgange har adgang til it og medier i deres nærmiljø.
 • At it bruges til kommunikation og videndeling.
 • At skolens it- og mediehandleplan er et aktivt redskab i personalets planlægning af undervisning og fritidsaktiviteter.
 • At elever og personale fortsat udvikler deres it- og medie kompetencer.
 • At personale og forældre fortsat forholder sig til og konstruktivt diskuterer anvendelsen af it- og medier.
 • At PLC fungerer som inspiratorer, vejledere og problemknusere i forhold til anvendelse og udvikling af it- og medier.

 

it5 it3 smalt it1

 

Sådan gør vi – dele af vores praksis

Anvendelse og udvikling af it i undervisningen og fritidsdelen vægtes højt på Skansevejens Skole. Det betyder, at vi i det daglige arbejde fokuserer meget på, hvordan vi anvender it bedst muligt, og hvad det hermed kræver. I den forbindelse er følgende tiltag blevet taget:

 • Skansevejens Skole har en stor maskinpark, bestående af både stationære pc’er, tyndeklienter, bærebare pc’er og enkelte mac’er til videoredigering. Maskinerne er primært placeret i elevernes nærmiljøer, med undtagelse af et lille udvalg, som kan reserveres og hentes PLC.
 • Afdelingerne har selv valgt omfanget af interaktive tavler i klasserne, hvilket betyder, at der er interaktive tavler i alle klasser i overbygningen og en interaktivtavle pr. årgang fra 0.-6. klasse.
 • Skansevejes Skole udarbejdede i 2008-09 en it- og mediehandleplan, som sammen med JPCK og fælles mål danner grundlag for skolens arbejde med it- og medier.
 • Skansevejens skole har 2 dygtige og fleksible it-vejledere, som er en del af skolens PLC-team. De arbejder med at inspirere, vejlede og løse it-mæssige problemer.
 • Skolens PLC team og ledelsen mødes en gang om måneden og drøfter strategier og planer for PLC’s arbejde.
 • Hvert team har udpeget en it-ressource person, som mødes 6 gange om året med it-vejlederne, hvor der videndeles om undervisningsidéer, it problematikker og nye muligheder med it og medier.
 • Alle lærere har været igennem et kursus i anvendelse af CD-ord. Det anvendes som en del af den kompenserende it for elever med læsevanskeligheder.
 • Hvert team har en team-pc, som et arbejdsredskab i forhold til teamsamarbejdet.
 • Der er trådløst netværk på hele skolen, som kan tilgås både med skolens pc’er men også med private pc’er.
it8 biograf uv it

 

Nye tiltag

1) Elev-PC’er i undervisningen:

 

Anvendelsen af it i undervisningen bliver mere og mere omfattende, det betyder, at der stilles større og større krav til størrelsen og funktionaliteten af skolens maskinpark. Skolen kan ikke økonomisk følge med i denne udvikling.  Derfor må vi undersøge mulighederne for, at eleverne medbringer egne pc'er i undervisningen og handle i forhold hertil.

 

2) PLC-undervisning

Medarbejderne på PLC besidder en stor kompetence i forhold til at indtænke it i undervisningen. Hvordan sikre vi videndeling og bedre anvendelse af skolens samlede menneskelige ressourcer?

 

rundkreds leg ude

 
Undersider
 • Ingen undersider.