1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Særlig indsats3/12-11 15:30
slange zoo særlig indsats 4 særlig indsats 2

 

På Skansevejens skole ser vi forskellighed som en styrke, og det er derfor vigtigt for os at møde barnet med åbenhed og respekt for den de er og de styrker de besidder. Vi ønsker at hvert barn opnår deres fulde potentiale. Det betyder, at eleven, i samarbejde med skolen og forældrene, skal flytte sig fra hvor de er, til der hvor de kan - menneskeligt, fagligt og socialt - i deres skoletid på Skansevejens skole.

 

Det betyder, at vi til stadighed arbejder på, at alle elever bedst muligt opnår deres fulde potentiale. Vi tror på, at en tidlig indsats mindsker behovet for specialundervisning på lang sigt. Vi arbejder derfor hele tiden på, at gøre normalundervisningen så anerkendende og rummelig, at behovet for specialundervisning minimeres.

 

En stor del af skolens samlede timer uddeles til de enkelte team, og det er teamenes ansvar, at elevernes forskellige behov tilgodeses. En vigtig forudsætning for at kunne tilgodese elevernes behov samt at skabe en anderkendende og rummelig normalundervisning er sparring og videndeling for det pædagogiske personale. Dette foregår i forskellige fora, hvor teamet eller den enkelte medarbejder kan får sparring.

 

særlig indsats9 indebørn særlig indsats11

 

Der afholdes faste sparringsmøder, såsom teamkonferencer for alle team, kompetencecentermøder med en repræsentant fra hvert team samt trivselsforum. Derudover afholdes der en række adhoc møde, såsom ABC-møder med PPR, møder mellem faglærer/teamet og ressourcepersonerne fra kompetencecenteret.

 

Når teamet i samarbejde med kompetencecenteret har afdækket behovene og har afprøvet forskellige tiltag, kan der fortsat være behov for en særlig indsats. Skolens kompetencecenter er omdrejningspunktet for denne indsats. 

 

Kompetencecenteret har tilknyttet en række ressourcepersoner, som har forskellige faglige og specialpædagogiske kompetencer. Ressourcepersonerne på kompetencecenteret dækker områderne: Læsning, dansk som andetsprog, matematik og AdfærKontaktTrivsel. I samarbejde med skolens øvrige personale og eksterne samarbejdspartnere arbejder kompetencecenteret på, at sikre bedst mulig skolegang og trivsel for det enkelte barn og for den enkelte klasse.

 

idr.d. ringhop bred

 
Undersider